Jednotlivé údaje oddeľte čiarkou
Jednotlivé údaje oddeľte čiarkou
( Vypĺňať v cm! )
( Vypĺňať v cm ! )
( Vypĺňať v cm ! )
Pozn: Komín musí mať min. výšku 4m nad terénom / viac ako +1m od hrebeňa výška komína stačí pod 10° klesaním od hrebeňa strechy. Do 1m + 65cm (Vypĺňať v cm !)