MONTÁŽ

Montáž nerezového komína môžete urobiť aj sami. Moderné komíny majú prepracovaný systém spojov bez zvárania alebo náročných úprav. Pred montážou komína vám poskytneme inštrukcie, potrebné na jeho montáž.
Ak sa rozhodnete, že montáž komína prenecháte na nás, zahrnieme cenu montáže a potrebných montážnych prostriedkov do kalkulácie a váš komín prídeme nainštalovať my.

KOLAUDÁCIE

Pre úspešnú kolaudáciu stavby s komínom (alebo prevádzkových priestorov) je potrebné, aby ste ku kolaudácii stavby doložili revíznu správu revízneho technika komínov.
Revízna správa sa vyžaduje aj po rekonštrukčných stavebných úpravách stavby alebo priestorov. Majitelia stavieb, pri ktorých sa vyžaduje poistenie nehnuteľnosti musia zabezpečiť revíznu správu komína aj pre účely poistenia domov a budov.
Podľa §14 písmeno z) vyhlášky 314/2001 Z.z. je preskúšanie komína potrebné pred pripojením spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.

Pre podklady ku kolaudácii volajte

REVÍZIE

Majiteľ nehnuteľnosti, ktorá je vybavená komínom by mal nechať stav komína posúdiť kominárom alebo revíznym technikom. Ak potrebujete vykonať revíziu komína či už pre potreby vlastnej bezpečnosti, alebo pre potreby kolaudácie zabezpečíme odbornú revíziu komínov.
V rámci služieb revízií poskytujeme odborné poradenstvo pred kúpou alebo montážou komína.

Pre vykonanie revízie volajte